Skip to main content

Porezi, postupci, izvestaji, obaveze…

01 01 2014

Vazno je znati! Da li ste znali neke od ovih činjenica i pravila?

Porezi, postupci, izveštaji, obaveze…

Za porez na prihode od samostalne delatnosti jemče supsidijarno svojom imovinom svi punoletni članovi domaćinstva obveznika koji u momentu nastanka obaveze čine domaćinstvo obveznika.

Zakon o porezu na dohodak građana, član 157

U slučaju pokretanja postupka prinudne naplate poreza od strane Poreske uprave poreski dug se uvećava za 5%. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 78

Izvoz dobara ili usluga koje se ne naplati i uvoz robe ili usluga stranom partneru koji ne bude plaćen u roku od 365 dana smatra se komercijalnim kreditom i podleže obavezi prijavljivanja Narodnoj banci Srbije kao kreditni posao. Zakon o deviznom poslovanju, član 4

Obaveza vođenja kontrolnika uvoza i izvoza ukinuta je 2012. godine

Prilikom plaćanja softverskih licenci ino-dobavljaču plaća se porez po odbitku. Zakon o porezu na dobit pravnih lica, član 40

Privredno društvo ima obavezu da plaća socijalne doprinose za svoje osnivače i kada obavljaju poslove upravljanja društvom van radnog odnosa ako nisu osigurani po drugom osnovu Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, članovi 7-9

Poreska uprava može naplatiti poreski dug privrednog društva i iz imovine vlasnika privrednog društva ukoliko je vlasnik koristio imovinu društva kao da je njegova lična (probijanje pravnog lica).

Obaveznik PDV dužan je da izda avansni račun kada primi avans za robu i usluge koje nije isporučio odnosno pružio do kraja poreskog perioda i da iz primljenog avansa obračuna i plati PDV. Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 16

PDV obračunat u postupku carinjenja prilikom uvoza možete koristiti kao odbitni samo ukoliko je plaćen. Zakon o porezu na dodatu vrednost, član 28

Poslodavac može da zaključi ugovor o delu sa određenim licem isključivo za obavljanje poslova van delatnosti privrednog društva. Zakon o radu, član 199

Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa poslovnim partnerima slanjem IOS obrazaca obavezno se sprovodi jednom godišnje. Zakon o računovodstvu,član 18 Redovni godišnji finansijski izveštaji (godišnji bilansi) za 2015. godinu obavezno će se predavati elektronski, potpisani elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Zakon o računovodstvu, član 33