Skip to main content

Oslonite se na Commodus

Knjigovodstvena agencija koja prati svoje klijete u poslovnim fazama i dostignućima.

Vođenje poslovnih knjiga, i za najmanjeg preduzetnika, složen je i odgovoran posao zbog velikog broja zakonskih propisa koji se odnose na poslovanje preduzeća.

Poslovna odluka da se računovodstveni deo obaveza firme usmeri na zaseban računovodstveni servis van kompanije, čini kompaniju efikasnijom i usredsređenom na poslovanje i rezultate.

Knjigovodstveni servis pored administrativnog dela posla, mora imati uvek tačne i pravovremene informacije o promenama propisa i zakona. Posebno su važna znanja i iskustvo vezano za finansijske politike.

Izaberite. Koje su to knjigovodstvene usluge baš vama potrebne?

Kompletno vođenje poslovnih knjiga

Kompletno vođenje poslovnih knjiga za privredna društva i preduzetnike sa izradom završnih računa. Usklađivanje stanja klijenata sa poreskim upravama:

 • Zakon o trgovačkim društvima Zakon o računovodstvu
 • Zakon o reviziji Zakon o porezu na dodanu vrednost
 • Zakon o porezu na dobit Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o deviznom poslovanju

Obračun PDV-a

Obračun PDV-a spada u najvažnije knjigovodstvene usluge. PDV je jedan od primarnih poreza na koji država računa, te je zbog toga i najviše proveravan, zajedno uz Zakon o fiskalnim kasama. Iako zakonodavac nije propisao oblik i sadržinu knjiga primljenih i izdatih računa (KPR i KIR), propisane su posebno evidentiranja koje te knjige moraju da sadrže.

Izrada konsolidovanih bilansa

Konsolidovan bilans stanja

 • eliminiše se deo dugoročnih finansijskih plasmana (udeo i akcije u osnovnom kapitalu povezanih društava)
 • eliminišu se potraživanja i obaveze između povezanih društava i,
 • eliminiše se deo dobitka koji je nastao na osnovu međusobne razmene robe i proizvoda po cenama višim od cene koštanja, a na dan bilansa deo pribavljene robe i proizvoda od povezanog društva nalazi se u zalihama primaoca.

Konsolidovan bilans uspeha

 • eliminiše se deo dobitka sadržan u prihodima i rashodima koji je nastao po osnovu razlike između prodajne cene i cene koštanja prodate robe i proizvoda razmenjenih između povezanih društava i,
 • eliminišu se finansijski prihodi i finansijski rashodi nastali po osnovu finansijskih odnosa povezanih društava.
 • Obračun zarada i drugih naknada

  • Obračun zarada
  • Priprema platnih naloga za elektronsko bankarstvo ili štampa naloga za prenos
  • Izrada godišnjih M4 obrazaca
  • Obračun putnih naloga u zemlji i inostranstvu
  • Obračuni pripadajućih poreza za inostrane dnevnice
  • Obračuni svih vrsta ugovora za spoljne saradnike (ugovor o privremeno povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o autorskom honoraru).

  Izrada poreskih izveštaja

  Završni račun (sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo) se podonosi za statističke potrebe (rok 28.02) i konačni završni obračun (rok 29.06)

  Agenciji za privredne registre u elektronskom obliku i poštom. Završni obračun se podnosi: Poreskoj upravi, i to
  1. Do 30.04. za prethodnu godinu, za pravna lica predaju se Poreska prijava poreza na dobit i Poreski bilans
  2. Do 30.06. za prethodnu godinu, kao prilog uz poresku prijavu i poreski bilans, dostavljaju se finansijski izveštaji i za preduzetnike koji vode dvojno knjigovodsvo (na obrazcima Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj) i preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo.

  Platni promet

  Gotovinski platni promet

  • Predaja pazara, zajmova i drugih uplata na račun klijenta putem kurirske službe
  • Podizanje plata, zajmova i drugih isplata sa računa klijenta putem kurirske službe
  • Priprema specifikacija i realizacja u bankama
  • Naplate čekova tekućih računa građana

  Bezgotovinski platni promet

  • Podizanje u bankama ili skidanje sa interneta ili iz e-bankinga izvoda tekućih računa i njihovo štampanje
  • Prosleđivanje klijentu izvoda tekućeg računa faksom, e-mailom ili saopštavanje

  Elektronski platni promet

  • Realizacija naloga klijenta za prenos sredstava upotrebom interneta

  Platni promet sa inostranstvom

  Nalozi za plaćanje u inostranstvo, raspored prilva, kupoprodaja deviza

  Cene Commodus usluga kreiramo zajedno sa klijentima a kreću se od:

  Agencije

  39€

  Mesečno kompletno vođenje knjiga

  D.o.o.

  79€

  Mesečno kompletno vođenje knjiga

  Inostrani entiteti i predstavništva

  99€

  Mesečno kompletno vođenje knjiga (sa izveštajima)